ብዛዕባና

ብኸመይ ጀሚሩ

ኣብ መጀመርታ መስከርም 2015 ብዙሓት ዜጋታት ነቶም ኣብቲ እዋንቲ ናብ ሃገርና ዝመጹ ብዙሓት ስደተኛታት ገለ  ነገር ንምግባር ተበግሶታት ክወስዱ ጀሚሮም። ንሕና ድማ ንኸምዚ ዓይነት ሓሳባት መድረኽ ንምሃብን ግዱሳት ነንሕድሕዶም ንኽራኸቡን ዝሕግዝ ናይ ፌስቡክ ማሕበረገጽ  ጀሚርና። ድሕሪ ምኽፋት ናይ ህጹጽ መዕቆቢ ኣብ  De Jaarbeurs ዌልኮም ኢን ኡትሬኽት ናብ ናይ ኩሉ ሰብ ንስደተኛታትን ምስ ስደተኛታትን ንጥፈታት ከዳሉ ዝደሊ ሰብ ዘገልግል መድረኽ ተሰጋጊሩ። ናይ መዘገጃቤት ናይ ንጥፈታት ተቖጻጻሪ ነዚ መደብ እዚ ውን ሓጊዝዎ እዩ። Uvoorvluchtelingen.nl ውን ሓደ ካብቶም ኣገዳሲ ኣካል ናይዚ ተበግሶ እዩ ኔሩ።

ብዓሰርተታት ብዝቑጸሩ ትካላትን ብኣማኢት ብዝቑጸሩ ግዱሳት ዜጋታትን ዝተፈላለይ ንጥፈታት ኣብዞም ዝስዕቡ መዳያት ይዳሎ ኔሩ፡ ሰነ-ጥበብ፡ ባህሊ፡ ስፖርት፡ ናይ ንኣሽቱ ግሩፕ ምርኻብን ቋንቋን። መጀመርታ ንናይ ግዝያዊ ተቐማጦ de Jaarbeurs ድሓር ውን ንተቐማጦ ናይ Amerikalaan (ካናለንኣይላንድ)። እዚ መደባት ብዊልኮም ኢን ኡትሬኽት ይምሓደርን ይሕገዝን ኔሩ። ብድሕሪ እዚ ውን ብተመሳሰሊ ኣብ ናይ ግዝያዊ ካምፕ Ravellaan  ንጥፈታት ኣካይድና። ቀጺልና ውን ኣብ  Einsteindreef  ምስ መሻርኽቲ ናይ Plan Einstein ብሙዃን ንጥፈታት ምክያድ  ቀጺልናዮ። ሕጂ ድማ ንጥፈታትና ብዝያዳ ንተቐማጦ ካምፕ Joseph Haydnlaan ኢና ነዳሉ። ብተወሳኺ ውን ብተኸታታሊ ኣብ ኡትሬኽት ካብ ክምፕ ወጻኢ ንዝቕምጡ መንበሪ ወረቐት ንዝሓዙ ሰባት ውን ኣብ ምድላው ንጥፈታትና ነሳትፎም።

ዝዓዘዘ ምስጋናና ናብ ኩሎም እቶም ኣብ መጀመርታን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ  ግዜን ዌልኮም ኢን ኡትሬኽት ጽቡቕ ጌሩ ንኽሰርሕ  ዘኻኣሉ ሰባት እዩ። እዚኦም ሰባት ብ ኣማኢት ዝቑጸሩ እዮም ምናልባት እንተዘይበዚሖም። ዝተፈላልዩ ተበግሶታት ኣብቲ እዋንቲ ዝትጀመሩ፡ ኣብዚ ሕዋን እዚ ርእሶም ዝኻኣሉ ተቕዋማት (ማሕበራት) ብሙዃን ይሰርሑ ኣለዉ። ንኣብነት New Neighbours en Naaiatelier van Hagar tot Ruth።

ዌልኮም ኢን ኡትሬኽት ኣብ ሓመለ 2016 ተቕዋም ኮይኑ። ዋላ ውን መእንታን ነዚ ስራሕዚ  ብቐጻሊ ክንሰርሖ መልክዕ ኣቃውማና (ኣሰላልፋና) ክንቅይር እንትነበረና፡ ዕላማና ግን ከም ናይ መጀመርታ ሓደ እዩ። ብሓፈሻ ኩሉ ይክኣል እዩ፡ ንሕና ውን ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ መደባት ንኽካየድ ዝከኣለና ንገብር ኢና፡ ጥራይ ውሕሱን ምስ ድሌታት ናይ ስደተኛታት ዝዝዛመድን ንስደተኛታት ድማ ኡትሬኽት ብዝያዳ ገዘኦም ኮይኑ ንምስማዕ ዝሕግዞም ይኹን። ስለዚ ድማ ኢና ክሳብ ሕጂ ተዓጻጸፊ ዓይነት  ናይ ኣሰራርሓ መንገዲ ንኽተል ዘሎና።

መን

መን

ወልኮም ኢን ኡትሬኽት ብዞም ዝስዕቡ ኣባላት ዝቖመ እዩ፡ ረበካ ደ'ካውየር፡ ፍራንክ ፋን ሱስት፡ ሀለን ኮይማን ከምኡ  ውን ፋቲማ አል ካዶሪ

 

ወለንተኛታት

ከምኡ ውን ብሓባር ምስ ብዙሓት ናይ ወልንተኛ ሰራሕተኛታት ሓቢርና ንሰርሕ ኢና፡ እዚ ደማ ብመልክዕ ግዝያዊ፡ ተኸታታሊ (ቀጻሊ) ወይ ውን ከም መሰረታዊ። ኣብዚ ግዜ እዜ ምሳና በቐጻሊ ዝሰርሑ ዘለው ወለንታውያን እዞም ዝስዕቡ እዮም። Marc Speijers, Eline Bosch, Deewa Dawi, Irene Velthuijzen, Atieh Mousavi, Shadi Maalouf, Maha Jaafar, Trent en Sarah Robbins።

 

 ቦርድ

ካቲንካ የሰ (ጸሓፊት)፡ ኦስካር ብረመር ( ፋይናንስ)፡ ማደለይነ ፓነንኩክ ( ኣደ ወንበር) ናይ ዌልኮም ኢን ኡትሬኽት ቦርድ እዮም።

 

 

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ

ኣብዚ ግዜ እዚ ክፍሊት(ገንዘብ) ዘለዎ ናይ ስራህ ክፉት ቦታ ይለን። ብዘይዶሞዝ (ብናትካ ተገዳስነት ናይ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትደሊ) ወይ ውን ንስደተኛታት ገለ ነገር ከተበርክት ትደሊ? ስለዚ ምሳና ርክብ ግበር። ኣብዚ https://welkominutrecht.nu/wat-kun-jij-doen/ ብምጥዋቕ እንታይ ክትገብር ከምትኽእል ክትር ኢ ትኽእል። ግን ድማ እዚ ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን።

ANBI en algemene informatie

Stichting Welkom In Utrecht is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Welkom in Utrecht voldoet aan de Governance code welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De stichting heeft een toezichthoudend bestuur.

Medewerkers van Stichting Welkom In Utrecht worden beloond conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het bestuur verricht haar taken geheel onbezoldigd.

Klik hier voor het Beleidsplan 2021-2025. Hier staan onder andere de doelstelling, missie en visie van de Welkom In Utrecht beschreven.  Informatie over onze activiteiten en de financiële verantwoording is hier te vinden:

Kijk hier voor het privacy statement van Welkom in Utrecht.

 

Partners

Contactformulier

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht

  [recaptcha]

  Contact

  Algemeen
  info@welkominutrecht.nu

  Rebecca de Kuijer
  rebecca@welkominutrecht.nu
  06 51691478

  Fatima El Kaddouri
  fatima@welkominutrecht.nu
  06 23222837

  Hellen Kooijman
  hellen@welkominutrecht.nu
  06 51192316

  Frank van Soest
  frank@welkominutrecht.nu
  06 10803167

   

  Kantoor– en bezoekadres
  Joseph Haydnlaan 2A
  3533 AE Utrecht

  Postadres
  Stichting Welkom in Utrecht
  Bilderdijkstraat 26
  3532VG Utrecht

  Nummer van Kamer van Koophandel: 66219655.

  Fiscaal nummer (RSIN): 856448394.

  Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0391 1807 38.