ንስደተኛታት

Welkom in Utrecht (ናብ ኡትሬኽት እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም)

ንናይ ስደት ድሕረባይታ ዘለዎም ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ነበርክት። ዝበዘሐ ግዜ እዚ ዓይነት ንጥፈታት ብግዱሳት ኡትሪኽታውያንን ትካላትን እዩ ዝዳሎ። ንኣብነት ስፕርት ክትሰርሕ ትኽእል፣ ናብ ትያትር ወይ ቤትመዘክር ምብጻሕ፡ ምስ ተማሃሮ ሓቢርካ ምብላዕ ወይ ውን ጸወታታት ምጽዋት። ኣብዚ ምስታፍ ኩሉ ግዜ ብናጻ እዩ። ዌልኮም ኢን ኡትሬክት ኣብ ናይ ወለንታ ስራሕ ኣብ ምዳልይ ውን ይሕግዘካ እዩ። ወይ ውን ምስ ኡትሬኽታውያን ( ነበርቲ ኡትሬኽት) የራኽበካ፣ ንኣብነት ብመንገዲ ናይ ስድራ ምሓዙት ኣብ ምርካብ።

ናይ ብዓልኻ ንጥፈታት ምድላው ምስ ትደሊ ውን ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።

ሓበሬታ ብዛዕባ ሆላንድ

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ መንግስቲ ሆላንድን ናይ ክዋን (COA) ዝተፈላለዩ ብዛዕባ መስርሕ ናይ ዕቑባ ምሕታት፡ ናይ መንባብሮን (ገዛ) ናይ ትምህርትን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ሓበሬታ ብዛዕባ መስርሕ ናይ ዕቑባ ምሕታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ rijksoverheid  ክትረክብ ትኽእል። ከምኡ ውን ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ናይ VluchtelingenWerk Nederland ብተወሳኺ ክዋ ብዛዕባ ካምፕን መስርሕ ናይ ዕቑባ ምሕታትን ክሕብረኩም እዩ። ኣብዚ (hier) ብምጥዋቕ ናይ ክዋ መርበብ-ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ካልኦት መርበብ ሓብሬታታት ብህዝቢ ሆላንድ ዝተዳለዉ ውን ኣለው። Yalla foundation, ብዙሕ ብዛዕባ ኣይ.ኤን.ዲ ፡ መንባብሮ ፡ ትምህርትን ቋንቋን ዝምልከት ይርከቦ። እዚ መርበብ-ሓበሬታ ቀንዲ ኣብ ስደተኛታት ተቐማጦ ናይሜኸን እዩ ዘተኮረ፥ ግን ድማ ንኹሉ ሕድሽ መጽእተኛ ናይ ሆላንድ ዘደሊ ሓበሬታ ብቋንቋ ብእንግልዘኛ ክርከብ ይክኣል። 

ልምድን ባህልን

ነፍስወከፍ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ ባህልን ልምድን ኣለዋ። መርበብ-ሓበሬታ Net in Nederland ምስ ባህሊ ናይ ሆላንድ ከላልየኩም ይኽእል። ንኣብነት መብዛሕትኦም  ሆላንድያውያን ብሽክለታ ምዝዋርን ድሕሪ ድራር ድማ ቡን ምስታይን ይፈትው። እዚ መርበብ-ሓበሬታ ብቋንቋ ሆላንደኛ፡ ዓረበኛ፡ እንግሊዘኛ እዩ።

ምምሃር ቋንቋ ሆላንደኛ (ኔዘርላንድስ)

WelnU Taalcafé (ዌልኑ-ታልካፈ)

ቋንቋ ሆላንደኛ ምዝራብ፡ ምጽሓፍ ወይ ምንባብ ክትላመዱ ትደልዩ? ስለዚ ናብ ዌልኑ-ታልካፈ ብሰላም ምጹ! ኩሉ ሰብ ዕዱም እዩ።  ካብ ኣንቢቡን ጽሒፉን ዘይክእል ሰብ ክሳብ ሆልንደኝ ብመጠኑ ጽቡቕ ዝመልኽ ሰብ፣ ኣብዚ መንጎ ዝርከብ ሰብ ውን። ኣብ ንእሽተይ ግሩፕ ብሙዃን ብወልንተኛ ክትምሃሩ ኢኩም።

ግዜ ትምህርትን ቦታን  ናይ ዌልኑ ንምርኣይ ኣብ እጀንዳ (ካላንደር) ተዓዘብ።

ካልኦት ኦርጋንይዘሽንስ (ትምህርቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ ዝህባ ትካላት)

ብዙሕ ዕድላት ናይ ቋንቋ ትምህርት ብወለንታውያን ኣሎ። ብዛዕባዚ ብዙሕ ክትፈልጥ ትደሊ? ኢ-መይል ናብ ካቲንካ ካብ ዌልኮም-ኢን-ኡትሬኽት ልኣኽ። Hellen@welkominutrecht.nu

ኣብ ታሕቲ ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ኡትሬኽት ዝርከባ ታልካፈ ክትረክብ ትክእል።

Buddygezinnen

Woon je met je gezin in Utrecht en wil je nieuwe mensen leren kennen? Misschien is Welkom Thuis iets voor jou. Dit is een project waarbij een Utrechts gezin wordt gekoppeld aan een gezin dat nieuw is in Utrecht. Deelnemers gaan bijvoorbeeld samen koffiedrinken of eten, naar de kinderboerderij of spelletjes spelen. Zo leer je elkaar kennen en heb je een leuke tijd. Je kunt ook je Nederlands oefenen en je zult Utrecht en de Nederlandse samenleving beter leren kennen. Misschien maak je nieuwe vrienden met wie je kunt praten over opvoeding, werk, over wat goed gaat en wat minder goed gaat.
Welkom in Utrecht brengt de buddygezinnen met elkaar in contact en we kunnen helpen als er vragen zijn. Wil je meedoen of meer informatie? Neem contact op met Rebecca : rebecca@welkominutrecht.nu of 06 516 914 78.

Buddy-projecten

Een buddy is een maatje (en soort vriend) die samen met jou dingen doet. Nederlands leren bijvoorbeeld. Of verhuizen. Of samen naar de bioscoop. Er zijn verschillende 'buddy-projecten'. Kijk maar hieronder.

Buddy to buddy
Stichting Buddy to buddy koppelt vluchtelingen aan betrokken inwoners van Utrecht. In dit project helpen buddy’s vluchtelingen de samenleving te leren kennen. Andersom leren Utrechters natuurlijk ook van de vluchtelingen. Naast het matchen van buddy’s organiseert buddy to buddy activiteiten met de deelnemers waarbij ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen centraal staat, bijvoorbeeld door samen te eten. Een buddytraject duurt 4 maanden.

Buddy-project Marhaban
Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud? Spreek je wat Nederlands of Engels? Doe dan mee aan het Marhaban project; samen activiteiten doen met studenten van het University College Utrecht. Je kunt samen sporten, een museum bezoeken, een toneelstuk, een concert of film. Of gewoon een biertje of cola drinken.
Je krijgt je eigen buddy. Daar doe je elke week leuke dingen mee. Elke maand is er een activiteit voor de hele groep. Elke keer zijn er 10 studenten en 10 vluchtelingen die mee kunnen doen.

Maatjesproject voor LHBT vluchtelingen
Ben je LHBT (lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender) en wil je andere LHBTs ontmoeten?
Cocktail is een project voor LHBT vluchtelingen in de regio Utrecht. Cocktail koppelt LHBT vluchtelingen aan een vrijwilliger. Een keer peer maand op zaterdag organiseert Cocktail een activiteit. Meestal wordt samen gegeten, gepraat, gedanst – gewoon gezellig.

Meer weten? App dan naar Hellen van Welkom in Utrecht: 06 511 923 16

U-Pas

De U-pas is een kaart voor bewoners van Utrecht die een laag inkomen hebben. Er staat een bedrag op waarmee je bepaalde activiteiten kunt doen of waarmee je iets met korting kunt kopen. Je kunt er bijvoorbeeld lid mee worden van een sportclub, naar de sportschool gaan, met korting buskaartjes kopen of meegaan met een dagtrip naar een pretpark. Je betaalt dan met het geld dat op je U-pas staat. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar krijgen extra geld om een fiets te kopen.

Alle AZC-bewoners kunnen een U-pas krijgen. Dat kan bij Mathilde en René op dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur bij de Infobalie. Op donderdag tussen 10.00-11.00 uur kan dit bij Marc tijdens de meldingsplicht. Je kunt ook een afspraak maken met Marc.

Hulp bij verhuizen

Woon je in AZC Joseph Haydnlaan en heb je een woning gekregen? Maar is het heel lastig voor jou om de verhuizing zelf te regelen? Dan kun je vragen aan Welkom in Utrecht of we kunnen helpen.

Welkom in Utrecht heeft een namelijk een ‘verhuisgroep’. Dat zijn mensen die in Utrecht wonen en die soms als vrijwilliger mee kunnen helpen bij een verhuizing. Of bij het kopen van meubels.

Heb je hulp nodig bij het verhuizen? Laat dit minimaal twee weken van tevoren weten. Je kunt hiervoor een bericht sturen naar Eline: 06 516 983 63. Of kom naar medewerkers van Welkom in Utrecht tijdens de meldingsplicht op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur.

ክዳውንትን ንብረት

ሕሱር ዝዋግኡ ወይ ውን ናይ ብናጻ ክዳውንትን ንብረት ገዛን እትደሊ?

ኣብ ኡትሬኽት ናይ  ሕሱር ዝዋግኡ ክዳውንቲ ዝሸጣ ድኳንቲ ኣለዋ። ከምኡ ውን ብናጻ። እዚ ግን ኩሉ ግዜ ሓራጅ ክዳውንቲ ወይ ንብረት እዩ።

 

ናይ ናጻ ክዳውንትን ንብረትን

Weggeefwinkel Utrecht 
2de Daalsedijk 2a

ዝኽፈተሉ ስዓት፡ ወትሩ ሮቡዕን ዓርብን ካብ ሰዓት 14፡00 ክሳብ ሰዓት 17፡00።

 

Weggeefwinkel Overvecht ‘Mooie Zooi’

Camera Obscuradreef 121

ዝኽፈተሉ ስዓት፡ ወትሩ ሮቡዕ ካብ ሰዓት 13፡00 ክሳብ ሰዓት 16፡00 ከምኡ ውን ካብ ሰዓት 10፡00 ክሳብ ሰዓት 13፡00

Utrecht Weggeeftafel in Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148

 

ከምኡ ውን ኣብ ኡትሬኽት ናይ ናጻ ንብረት ዘበርክቱ ኣለው። ኣብ ብዙሕ ኣብ ናይ ንብረታት ዝብርከትሉ ናይ ፌስቡክ ዌብሳይት ርአ። ክምብዓል፡ Gratis ophalen in Utrecht en Omgeving. Of Gratis af te halen in Utrecht. 

 

ሓራጅ ክዳውንትን ንብረትን

ኣብ ዝተፈላለየ ድኳናት ሓራጅ ክዳውንት ንብረትን ክትረክብ ትክእል። ዝበዘሐ ግዜ እዚ ንብረት ናብ ገዛኻ ከም ዝበጽሓልካ ክትገብር ትኽእል። እዚ ገንዘብ ይሓትት እዩ፣ዝበዝሕ ግዜ ግን ብዙሕ ኣይኮነን።

ንኣብነት De ARM ብዙሕ ንብረታትን ክዳውንትን ክትረክብ ትኽእል። ኣብኡ ውን bakfiets (ናይ ጽዕነት ብሽክለታ) ክትካረ ትክእል፣ ንንእስ ዝበለ ንብረትካ ብብሽክለታ መአንታን ከተብጽሖ። 3 ድኳናት ኣለዋ፣ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ፣

Verlengde Hoogravensweg 63-69. Meer informatie vind je hier.
Oude Gracht 247 en 270. Meer informatie vind je hier.

Emmaus Utrecht (ኤማሆስ ኡትሬክት)

ሓሙሽተ ድኳውንቲ ኣለዋ። ንሓንሳብ ክዳውንቲ ጥራይ ይሸጡ ንሓንሳብ  ድማ ዋላ ንብረት ገዛ። ዝኻረ ናይ ጽዕነት ብሽክለታ ውን ኣለዎም። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዌብሳይት ተመልከት። Utrecht Centrum
Mgr van de Weteringstraat 1
Haarzuilens
Eikstraat 14
Lombok
Makassarstraat 36
Parkwijk
Ab Harrewijnstraat 18
Overvecht
Gloriantdreef 403

De Waarde is situated Croeselaan, Jaarbeurs station. Veilingstraat 2. ኣብዚ ውን ንብረት ገዛ ዝሽየት ኣሎ።

 

 

 

Ontmoetingsplekken in Utrecht

De Voorkamer is een ontmoetingsruimte voor en door AZC-bewoners, statushouders en omwonenden. Je kunt er meedoen aan workshops, er is een taalcafé, er zijn avonden met muziek en storytelling. Adres: Kanaalstraat 225.

Cocktail Ben je vluchteling en lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, of anderszins niet heteroseksueel? Oftewel LHBT+ of Rainbow?
Dan is het project Cocktail misschien iets voor jou. Elke maand organiseert Cocktail een activiteit op een zaterdagavond. Meestal wordt samen gegeten, gepraat, gedanst – gewoon gezellig.

Wil je erheen of wil je meer informatie? Mail naar cocktail@cocmiddennederland.nl.

Huiskamer van Dominicus is een ontmoetingspunt in de wijk Oog in Al voor wijkbewoners en AZC-bewoners. Elke week is er een inloopochtend op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur. De koffie staat klaar in de eetzaal van de Dominicus. Je kunt er je verhaal kwijt, een spelletje spelen, Nederlandse les krijgen en er wat meehelpen. En andere ideeën zijn welkom!
Locatie: Refter (eetzaal) Dominicuskerk, Palestrinastraat 1.
Meer informatie? Neem contact op met  Hermen van Dorp: 06 122 406 00 of hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl

ናይ ወለንተኛ ስራሕ

ስራሕ ናይ ወለንተኛ ኣብ ሆላንድ ኖርማል (ኣዝዩ ሉምድ) እዩ። ምስ ሰባት ምራኻብ፡ ሆላንድ ከምይ ከምዝሰርሕ ኣብ ምፍላጥ፡ ንጡፍ ኣብ ምዃን ከምኡ ውን ንድሓር ኣብ ስራሕ ዓልም ዝኸውን ተመክሮ ኣብ ምድላብ ዝሕግዝ ኣዝዩ ጽቡቕ መንገዲ እዩ። ክሉ ስደተኛ ኣይኮነን ናይ ወለንተኛ ስርሕ ምስርሕ ዝፍቀዶ። ኣብዚ ታሕቲ ኣብዝሕጂ ዘለዉ ዓይነት ናይ ወልንታ ስራሕ ረአ። ከምኡ ውን ኣንታይ ከትሰርሕ ከም ከምዝፍቀደካ ። (ቀረብ) ከምኡ ውን እንታይ ከምዘይፍቀደካን (ሕግታት) ርአ።