ንስደተኛታት

Welkom in Utrecht (ናብ ኡትሬኽት እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም) ተቐማጦ ኡትሬኽት (ኡትሬኽታውያን)  ምስ ስደተኛታት ወይ ውን ንስደተኛታትን መደባት (ንጥፈታት) ከዳልው ንዝደልዩ ዕድል ይማቻችእ። እስፖርታዊ  ንጥፈታት፣ ናይ ህጻናት ንጥፈታት፡ ናብ ኮንሰርት ምብጻሕ፡ ብሓንሳብ መግቢ ምብላዕ ወይ ውን ምርኻብ ጥራይ ከም ኣብነት ክውሰድ ይክእል።

ከምይ ጌርካ ኣብዚ መደብ ክትሳተፍ ትደሊ ወይ ውን ብዛዕባ እንሰርሖ ብዙሕ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ? ንኣባላት  ዌልኮም-ኢን-ኡትሬኽት ወትሩ ሓሙስ ኣብ ካምፕ ዮሴፍ-ሃይድላን ክትርኽቦም ትኽእል። ብዛዕባ ኣቲ ንጥፈታት ሓበሬታ ክንህበካ ኢና። ንንጥፈታት ኣብኡ ክትምዝገብ (ካምፕ) ትኽእል ኢኻ።

ከምኡ ውን ኣጀንዳና (agenda )መደብና  ኣብዚ ማሕበራዊ ገጽ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ። ናብ ኣብ Joseph Haydnlaan 2A (ኣብ ጥቓ ክምፕ) ቤት-ጽሕፈትና ውን ክትመጽእ ትኽእል ኢካ።

ዕዱማት ኢኹም!

 

ሓበሬታ ብዛዕባ ሆላንድ

ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ መንግስቲ ሆላንድን ናይ ክዋን (COA) ዝተፈላለዩ ብዛዕባ መስርሕ ናይ ዕቑባ ምሕታት፡ ናይ መንባብሮን (ገዛ) ናይ ትምህርትን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ሓበሬታ ብዛዕባ መስርሕ ናይ ዕቑባ ምሕታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ rijksoverheid  ክትረክብ ትኽእል። ከምኡ ውን ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ናይ VluchtelingenWerk Nederland ብተወሳኺ ክዋ ብዛዕባ ካምፕን መስርሕ ናይ ዕቑባ ምሕታትን ክሕብረኩም እዩ። ኣብዚ (hier) ብምጥዋቕ ናይ ክዋ መርበብ-ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።

ካልኦት መርበብ ሓብሬታታት ብህዝቢ ሆላንድ ዝተዳለዉ ውን ኣለው። Yalla foundation, ብዙሕ ብዛዕባ ኣይ.ኤን.ዲ ፡ መንባብሮ ፡ ትምህርትን ቋንቋን ዝምልከት ይርከቦ። እዚ መርበብ-ሓበሬታ ቀንዲ ኣብ ስደተኛታት ተቐማጦ ናይሜኸን እዩ ዘተኮረ፥ ግን ድማ ንኹሉ ሕድሽ መጽእተኛ ናይ ሆላንድ ዘደሊ ሓበሬታ ብቋንቋ ብእንግልዘኛ ክርከብ ይክኣል። 

ልምድን ባህልን

ነፍስወከፍ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሳ ባህልን ልምድን ኣለዋ። መርበብ-ሓበሬታ Net in Nederland ምስ ባህሊ ናይ ሆላንድ ከላልየኩም ይኽእል። ንኣብነት መብዛሕትኦም  ሆላንድያውያን ብሽክለታ ምዝዋርን ድሕሪ ድራር ድማ ቡን ምስታይን ይፈትው። እዚ መርበብ-ሓበሬታ ብቋንቋ ሆላንደኛ፡ ዓረበኛ፡ እንግሊዘኛ እዩ።

ምምሃር ቋንቋ ሆላንደኛ (ኔዘርላንድስ)

WelnU Taalcafé (ዌልኑ-ታልካፈ)

ቋንቋ ሆላንደኛ ምዝራብ፡ ምጽሓፍ ወይ ምንባብ ክትላመዱ ትደልዩ? ስለዚ ናብ ዌልኑ-ታልካፈ ብሰላም ምጹ! ኩሉ ሰብ ዕዱም እዩ።  ካብ ኣንቢቡን ጽሒፉን ዘይክእል ሰብ ክሳብ ሆልንደኝ ብመጠኑ ጽቡቕ ዝመልኽ ሰብ፣ ኣብዚ መንጎ ዝርከብ ሰብ ውን። ኣብ ንእሽተይ ግሩፕ ብሙዃን ብወልንተኛ ክትምሃሩ ኢኩም።

ግዜ ትምህርትን ቦታን  ናይ ዌልኑ ንምርኣይ ኣብ እጀንዳ (ካላንደር) ተዓዘብ።

ካልኦት ኦርጋንይዘሽንስ (ትምህርቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ ዝህባ ትካላት)

ብዙሕ ዕድላት ናይ ቋንቋ ትምህርት ብወለንታውያን ኣሎ። ብዛዕባዚ ብዙሕ ክትፈልጥ ትደሊ? ኢ-መይል ናብ ካቲንካ ካብ ዌልኮም-ኢን-ኡትሬኽት ልኣኽ። Hellen@welkominutrecht.nu

ኣብ ታሕቲ ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ኡትሬኽት ዝርከባ ታልካፈ ክትረክብ ትክእል።

ታልካፈ ኣብ ኡትርሬክት

ሶንይ

ዌልኑ-ታልካፈ (WelnU Taalcafé)

ከባቢ፡ ኦኽ ኢን ኣል (Oog in Al)

ግዜ፡ ሶኑይ ምሸት 7፡30 ክሳብ 9፡30

ቦታ፡ Restaurant Kantien, Ravellaan 96, Utrechtቤት መግብን መስተን ካንቲን

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ welnutaal@gmail.com

ሶሉስ

NL taalcafé/ኤን-ኤል ትሬኒንግ

ከባቢ፡ Lombok/ሎምቦክ

ግዜ፡ ሶሉስ ምሸት 7፡30 ክሳብ 9፡30

ቦታ፡ De Voorkamer, Kanaalstraat 225 te Utrecht/ደ ፎር'ካመር

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ laurataalcafe@gmail.com

 

Taalcafé Taal doet Meer ታልካፈ ታል ዱት ሚር

ከባቢ፡ Kanaleneiland/ካናለን ኣይላንደን

ግዜ፡ ሶሉስ ድሕሪ ቐትሪ 3፡00 ክሳብ 5፡00

ቦታ፡Bibliotheek Kanaleneiland, Al-Masoedilaan 188 (ቤት መጻሕፍቲ ካናለንይለንድ)

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ dirkje@taaldoetmeer.nl

Social Coffee Taalcafé/ሶሻል ኮፌ-ታልካፌ

ከባቢ፡Lunetten/ሉነተን

ግዜ፡ ሶሉስ ናይ ምሸት ካብ 7፡15 ክሳብ 9፡00

ቦታ፡ Lunetwerkcafé, Zevenwouden 238

ንዝያዳ ሓበሬታ፡neahaggenburg@gmail.com

ሮቡዕ ንግሆ

ዌልኑ-ታልካፈ (WelnU Taalcafé)

ከባቢ፡ ኦኽ ኢን ኣል (Oog in Al)

ግዜ፡ ሮቡዕ ንግሆ ካብ ሰዓት 10፡00 ክሳብ 11፡30

ቦታ፡ Restaurant Kantien, Ravellaan 96, Utrecht (ቤት መግብን መስተን ካንቲን)

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ welnutaal@gmail.com

ሮቡዕ ምሸት

ዌልኑ-ታልካፈ (WelnU Taalcafé)

ከባቢ፡ ኦቨርቬኽት/ Overvecht

ግዜ፡ ርቡዕ ምሸት 7፡30 ክሳብ 9፡30

ቦታ፡ Teun de Jagerdreef 1

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ welnutaal@gmail.com

 

ሓሙስ

ታልካፈ ታልዱት ሚር/Taalcafé Taal doet Meer

ከባቢ፡ ኦቨርቬኽት/ Overvecht

ግዜ፡ ሓሙስ ድሕሪ ቐትሪ ካብ ሰዓት 1፡00 ክሳብ ሰዓት ሰዓት 3፡00

ቦታ፡ De Dreef, Schooneggendreef 27C (ደ’ድሬፍ)

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ dirkje@taaldoetmeer.nl

Taalcafé Leidsche Rijn / ታልካፈ ላይድስ ራይን

ከባቢ፡ Leidsche Rijn /ላይድስ ራይን

ግዜ፡ ሓሙስ ምሸት ካብ ሰዓት 7፡00 ክሳብ ሰዓት 9፡00

ቦታ፡ Brede School ’t Zand, Pauwoogvlinder 24

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ wendie.depater@icloud.com, 06 45106035 (Wendie)

Taalcafé Taal doet Meer/ታልካፈ ታልዱት ሚር

ከባቢ፡ ፍለውተን- ደ’ሚረን (Vleuten-De Meern)

ግዜ፡ ሓሙስ ንግሆ ሰዓት 9፡30 ክሳብ 11፡30

ቦታ፡ De Weide Wereld, Teunisbloemlaan 48, Vleuten

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ dirkje@taaldoetmeer.nl

 

 

 

 

 

 

ናይ ወለንተኛ ስራሕ

ስራሕ ናይ ወለንተኛ ኣብ ሆላንድ ኖርማል (ኣዝዩ ሉምድ) እዩ። ምስ ሰባት ምራኻብ፡ ሆላንድ ከምይ ከምዝሰርሕ ኣብ ምፍላጥ፡ ንጡፍ ኣብ ምዃን ከምኡ ውን ንድሓር ኣብ ስራሕ ዓልም ዝኸውን ተመክሮ ኣብ ምድላብ ዝሕግዝ ኣዝዩ ጽቡቕ መንገዲ እዩ። ክሉ ስደተኛ ኣይኮነን ናይ ወለንተኛ ስርሕ ምስርሕ ዝፍቀዶ። ኣብዚ ታሕቲ ኣብዝሕጂ ዘለዉ ዓይነት ናይ ወልንታ ስራሕ ረአ። ከምኡ ውን ኣንታይ ከትሰርሕ ከም ከምዝፍቀደካ ። (ቀረብ) ከምኡ ውን እንታይ ከምዘይፍቀደካን (ሕግታት) ርአ።

ቀረብ

ኣብ ኡትሬኽት ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ወለንታ ስራሕ ብዝተፈላለዩ ኦርጋንዘሽን (ተቕዋማት) ይዳሎ። እዚ ብዛዕባ ሓንሳብ እትሰርሖ ስራሓት ኣይኮነን፣ ሰሙናዊ /ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን እዩ። ንዝተፋላለየ ሰሙናትን ኣዋርሕን። ኣብዚ ታሕቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎ ዓይነት ናይ ወለንታ ስራሓት ክትምልከት ትኽእል።

 

ሕግታት [:

Niet iedere vluchteling mag vrijwilligerswerk doen. Kijk hieronder wat jij mag doen. En wat niet.

Ben je een asielzoekers zonder W-document?
Dan mag je geen vrijwilligerswerk doen.

Heb je wel een W-document?
Dan mag je wel vrijwilligerswerk doen.

Dat werk moet dan wel voldoen aan de wet. Dit betekent:

 • dat niemand voor dit werk betaald krijgt,
 • dat de organisatie waarbij je het werk doet, geen winst wil maken (dus niet commercieel is) , én
 • dat jouw werk een algemeen maatschappelijk belang dient.

Een paar voorbeelden:
Afwassen in een echt restaurant is GEEN vrijwilligerswerk. Een restaurant verdient geld met jou. Dan behoor jij ook geld te krijgen. Maar als je bijvoorbeeld werkt bij een restaurant dat mensen helpt die arm zijn, zoals Resto van Harte, dan gaat het wel om vrijwilligerswerk. Want Resto van Harte is geen commercieel bedrijf.
Als je schoonmaakt bij mensen die daar altijd een schoonmaakster voor inhuren, dan is dat GEEN vrijwilligerswerk. As je een oude mevrouw of meneer helpt door af en toe schoon te maken, dan gaat het om helpen. Dat is meestal wel vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersverklaring
De organisatie waarbij jij vrijwilligerswerk gaat doen, heeft een vrijwilligersverklaring nodig van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV controleert of er voldaan wordt aan de wet. Is dat zo, dan krijgt de organisatie waar je voor werkt deze verklaring.
Let op: De vrijwilligersverklaring wordt gegeven voor het werk dat je doet, niet voor jou als werknemer. Als meerdere personen dezelfde werkzaamheden uitvoeren, hoeft er maar één verklaring te worden aangevraagd.

Statushouders die onder verantwoordelijkheid van het COA vallen
Als je een verblijfsvergunning hebt – een status – en je valt nog onder verantwoordelijkheid van het COA mag je altijd vrijwilligerswerk uitvoeren: een vrijwilligersverklaring is niet nodig.
Als je zelfstandig woont en een bijstandsuitkering ontvangt, geldt als voorwaarde dat het vrijwilligerswerk aan de gemeente wordt gemeld. De gemeente beoordeelt of met het voorgestelde vrijwilligerswerk sprake is van onttrekking aan de arbeidsmarkt. Is dat het geval, dan mag je het betreffende vrijwilligerswerk niet doen. Als dat niet het geval is, dan mag je wel vrijwilligerswerk doen.

Een vrijwilligersvergoeding krijgen?
Een vrijwilligersvergoeding is een vergoeding in geld. Daarmee kun je je onkosten betalen: bijvoorbeeld als je moet reizen naar je werk. Of als je veel moet bellen. Dat hoef je niet zelf te betalen. Vaak is een vergoeding ook een blijk van waardering. De organisatie waar je voor werkt vindt het fijn dat je dat vrijwillig doet en wil je graag zo af en toe wat geld geven. Dat mag, maar ook weer alleen als het volgens de wet gaat.

Nog bij het COA?
Als je nog onder de verantwoordelijkheid van het COA valt, mag je een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dit heeft echter negatieve gevolgen voor het eet- en leefgeld dat je eventueel ontvangt. Een deel ervan moet je namelijk afstaan aan het COA. Een cadeaubon of een beloning in natura mag je wel helemaal houden.

ክዳውንትን ንብረት

ሕሱር ዝዋግኡ ወይ ውን ናይ ብናጻ ክዳውንትን ንብረት ገዛን እትደሊ?

ኣብ ኡትሬኽት ናይ  ሕሱር ዝዋግኡ ክዳውንቲ ዝሸጣ ድኳንቲ ኣለዋ። ከምኡ ውን ብናጻ። እዚ ግን ኩሉ ግዜ ሓራጅ ክዳውንቲ ወይ ንብረት እዩ።

 

ናይ ናጻ ክዳውንትን ንብረትን

Weggeefwinkel Utrecht 
2de Daalsedijk 2a

ዝኽፈተሉ ስዓት፡ ወትሩ ሮቡዕን ዓርብን ካብ ሰዓት 14፡00 ክሳብ ሰዓት 17፡00።

 

Weggeefwinkel Overvecht ‘Mooie Zooi’

Camera Obscuradreef 121

ዝኽፈተሉ ስዓት፡ ወትሩ ሮቡዕ ካብ ሰዓት 13፡00 ክሳብ ሰዓት 16፡00 ከምኡ ውን ካብ ሰዓት 10፡00 ክሳብ ሰዓት 13፡00

Utrecht Weggeeftafel in Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148

 

ከምኡ ውን ኣብ ኡትሬኽት ናይ ናጻ ንብረት ዘበርክቱ ኣለው። ኣብ ብዙሕ ኣብ ናይ ንብረታት ዝብርከትሉ ናይ ፌስቡክ ዌብሳይት ርአ። ክምብዓል፡ Gratis ophalen in Utrecht en Omgeving. Of Gratis af te halen in Utrecht. 

 

ሓራጅ ክዳውንትን ንብረትን

ኣብ ዝተፈላለየ ድኳናት ሓራጅ ክዳውንት ንብረትን ክትረክብ ትክእል። ዝበዘሐ ግዜ እዚ ንብረት ናብ ገዛኻ ከም ዝበጽሓልካ ክትገብር ትኽእል። እዚ ገንዘብ ይሓትት እዩ፣ዝበዝሕ ግዜ ግን ብዙሕ ኣይኮነን።

ንኣብነት De ARM ብዙሕ ንብረታትን ክዳውንትን ክትረክብ ትኽእል። ኣብኡ ውን bakfiets (ናይ ጽዕነት ብሽክለታ) ክትካረ ትክእል፣ ንንእስ ዝበለ ንብረትካ ብብሽክለታ መአንታን ከተብጽሖ። 3 ድኳናት ኣለዋ፣ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ፣

Verlengde Hoogravensweg 63-69. Meer informatie vind je hier.
Oude Gracht 247 en 270. Meer informatie vind je hier.

Emmaus Utrecht (ኤማሆስ ኡትሬክት)

ሓሙሽተ ድኳውንቲ ኣለዋ። ንሓንሳብ ክዳውንቲ ጥራይ ይሸጡ ንሓንሳብ  ድማ ዋላ ንብረት ገዛ። ዝኻረ ናይ ጽዕነት ብሽክለታ ውን ኣለዎም። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዌብሳይት ተመልከት። Utrecht Centrum
Mgr van de Weteringstraat 1
Haarzuilens
Eikstraat 14
Lombok
Makassarstraat 36
Parkwijk
Ab Harrewijnstraat 18
Overvecht
Gloriantdreef 403

De Waarde is situated Croeselaan, Jaarbeurs station. Veilingstraat 2. ኣብዚ ውን ንብረት ገዛ ዝሽየት ኣሎ።

 

 

 

Hulp bij verhuizen?

Je hebt een woning in Utrecht gekregen? Gefeliciteerd.

Nu moet je meubels kopen. En de meubels naar je nieuwe huis brengen.

Welkom in Utrecht heeft een ‘verhuisgroep’. Dat is een groep van mensen die in Utrecht wonen en die jou kunnen helpen. Ze kunnen met jou meegaan om te kijken naar meubels in tweedehandswinkels. Ze kunnen ook helpen met verhuizen.

Wil je dat? Laat het ons weten.

Houd er rekening mee dat deze Utrechters je vrijwillig helpen. Ze hebben vaak nog veel andere dingen te doen. Daarom vragen we je om zeker twee weken voordat je gaat verhuizen te whatsappen.

Dus ga je verhuizen? Stuur dan een WhatsApp naar Hellen: 06 511 923 16

Buddy-projecten

Een buddy is een maatje (en soort vriend) die samen met jou dingen doet. Nederlands leren bijvoorbeeld. Of verhuizen. Of samen naar de bioscoop. Er zijn verschillende 'buddy-projecten'. Kijk maar hieronder.

Buddy to buddy
Stichting Buddy to buddy koppelt vluchtelingen aan betrokken inwoners van Utrecht. In dit project helpen buddy’s vluchtelingen de samenleving te leren kennen. Andersom leren Utrechters natuurlijk ook van de vluchtelingen. Naast het matchen van buddy’s organiseert buddy to buddy activiteiten met de deelnemers waarbij ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen centraal staat, bijvoorbeeld door samen te eten. Een buddytraject duurt 4 maanden.

Klik hier voor meer informatie over Buddy to buddy of bekijk de facebookpagina. Aanmelden? Dat kan hier in het Nederlands en hier in het Engels.  Je kunt ook een mail sturen naar buddytobuddyutrecht@gmail.com

 

Buddy-project Marhaban
Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud? Spreek je wat Nederlands of Engels? Doe dan mee aan het Marhaban project; samen activiteiten doen met studenten van het University College Utrecht. Je kunt samen sporten, een museum bezoeken, een toneelstuk, een concert of film. Of gewoon een biertje of cola drinken.
Je krijgt je eigen buddy. Daar doe je elke week leuke dingen mee. Elke maand is er een activiteit voor de hele groep. Elke keer zijn er 10 studenten en 10 vluchtelingen die mee kunnen doen.

Meer weten? App dan naar Hellen van Welkom in Utrecht: 06 511 923 16

Meer informatie over het University College Utrecht kun je hier vinden.
Kijk ook op de facebookpagina van het project.

Maatjesproject voor LHBT vluchtelingen
Ben je LHBT (lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender) en wil je andere LHBTs ontmoeten?
Cocktail is een project voor LHBT vluchtelingen in de regio Utrecht. Cocktail koppelt LHBT vluchtelingen aan een vrijwilliger. Een keer peer maand op zaterdag organiseert Cocktail een activiteit. Meestal wordt samen gegeten, gepraat, gedanst – gewoon gezellig. Als je niet op zoek bent naar een maatjescontact, geen probleem, je kan ook alleen maar naar de Cocktail activiteiten komen.

Hier kan je lezen wat andere Cocktail leden over het project zeggen:
“Bij Cocktail heb ik hele goede vrienden gevonden.”
“Bij Cocktail voel ik me veilig en in vrede!”
“Cocktail is mijne tweede familie.”

Wil je lid worden van Cocktail of meer over het project weten? Stuur dan een WhatsApp naar Hellen van Welkom in Utrecht (06 511 923 16) of stuur een mail direct naar Cocktail via cocktail@cocmiddennederland.nl.

Handwerken en naaien

In Utrecht heeft handwerkatelier van Hagar tot Ruth een aantal plekken waar je kunt leren handwerken (breien, haken en borduren) en naaien (op een naaimachine). Kun je dit al? Misschien was kleermaker je beroep in je geboorteland? Sluit dan aan als vrijwilliger. Je ontmoet nieuwe mensen en oefent de Nederlandse taal.

De spullen die de vrijwilligers maken, worden verkocht. Met de opbrengst worden materialen gekocht voor het handwerkatelier. Ook is het om samen iets leuks te doen.

Interesse? Vragen? Mail Judith: vanHtotR@gmail.com of stuur een bericht: 06 25295291

En bekijk: facebook.com/vanHtotR/

Locaties Handwerkatelier Van Hagar tot Ruth:

 • Locatie:           Leger des Heils, Schooneggedreef 27h
 • Wanneer:        Dinsdag 10:00 - 12:00
 • Wat:                Naailes, handwerkenles, vrijwilligerswerk naaien, vrijwilligerswerk handwerken
 • Locatie:          Leger des Heils, Schooneggedreef 27h
 • Wanneer:       Woensdag 10:00 - 12:00
 • Wat:                Naailes, handwerkles, vrijwilligerswerk naaien, vrijwilligerswerk handwerken
 • Locatie:           Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115-117
 • Wanneer:        Donderdag 20:00 tot 22:00
 • Wat:                 Naailes, handwerkles, vrijwilligerswerk naaien, vrijwilligerswerk handwerken
 • Locatie:           Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115-117
 • Wanneer:        vrijdag 9:30-11:30
 • Wat:                 Handwerkles, vrijwilligerswerk handwerken, vrijwilligerswerk naaien

U-Pas

Met de U-pas kun je activiteiten ondernemen. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportclub, naar de sportschool gaan, goedkope buskaartjes kopen of  meegaan met een dagtrip naar een pretpark. Je betaalt dan met het geld dat op je U-pas staat. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar krijgen extra geld om een fiets te kopen. Een U-pas is voor alle inwoners van Utrecht die niet zo veel verdienen. Omdat het voor azc-bewoners moeilijk is om aan te tonen hoeveel ze verdienen, hebben we de afspraak met het U-pas bureau gemaakt dat alle azc-bewoners een U-pas krijgen als ze die via ons aanvragen. Daarvoor kun je terecht bij Mathilde en René op dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur in de Infobalie. En op donderdag van 10.00-11.00 bij Marc bij het stempelen.

Ontmoetingsplekken in Utrecht

De Voorkamer is een ontmoetingsruimte voor en door azc-bewoners, statushouders en omwonenden. De Voorkamer begeleidt azc-bewoners en omwonenden (eigenaren van werkplaatsen, professionals uit de kunst- en designsector en enthousiastelingen) bij het inzetten van hun talenten, vaardigheden en interesses voor de ontwikkeling en productie van de ontmoetingsruimte met al haar evenementen en het daarbij benodigde interieur.
Voor de kleinschalige en laagdrempelige evenementen worden azc-bewoners en omwonenden uitgenodigd en mogelijkheden gecreëerd om elkaar beter te leren kennen.