ንስደተኛታት

Welkom bij Welkom in Utrecht

 

Welkom in Utrecht (ናብ ኡትሬኽት እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም)

ንናይ ስደት ድሕረባይታ ዘለዎም ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ነበርክት። ዝበዘሐ ግዜ እዚ ዓይነት ንጥፈታት ብግዱሳት ኡትሪኽታውያንን ትካላትን እዩ ዝዳሎ። ንኣብነት ስፕርት ክትሰርሕ ትኽእል፣ ናብ ትያትር ወይ ቤትመዘክር ምብጻሕ፡ ምስ ተማሃሮ ሓቢርካ ምብላዕ ወይ ውን ጸወታታት ምጽዋት። ኣብዚ ምስታፍ ኩሉ ግዜ ብናጻ እዩ። ዌልኮም ኢን ኡትሬክት ኣብ ናይ ወለንታ ስራሕ ኣብ ምዳልይ ውን ይሕግዘካ እዩ። ወይ ውን ምስ ኡትሬኽታውያን ( ነበርቲ ኡትሬኽት) የራኽበካ፣ ንኣብነት ብመንገዲ ናይ ስድራ ምሓዙት ኣብ ምርካብ።

ናይ ብዓልኻ ንጥፈታት ምድላው ምስ ትደሊ ውን ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።

ሓበሬታ

ተወሳኺ ሓብሬታ ንተቐማጦ ካምፕ (ኣዘሰ)

ኣብ ካምፕ ዮሴፍ ሃይድንላን ትቕመጥ? ወትሩ ሓሙስ ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ 11፡00 ኣብ ናይ ምፍራም ሰዓት ትሪአና ትኸውን። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝካየድ  ንጥፈታት ንህብ። ኣብዚ ንምስታፍ ድማ ክትምዝገብ ትኽእል። ዝተፍላለይ ንጥፈታት ውን ኣብ ናትና ኣጀንዳ (ክላንደር) ክትረኽቦ ትኽእል።

ከምኡ ውን ኣብ ኣብ ጎድኒ ካምፕ ኣብ ዝርከብ  ቤት-ጽሕፈትና ክትረኽቡና ትኽእሉ። እዚ ድማ ኣብ Joseph Haydnlaan 2A. እዩ ዝርከብ።

ተወሳኺ ሓብሬታ ንኣብ ኡትሬኽት ዝቕመጡ መንበሪ ወርቐቶም ዝሓዙ ስደተኛታት።

ንኽትሳተፈሉ እትክእል ንጥፈታት  ንምርካብ ኣብ ናትና ኣኸንዳ ተዓዘብ።

ከም ኡ ውን ኢ-መይል ናብ nfo@welkominutrecht.nu ወይ ውን ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ናብ ሰራሕተኛታት ክትልእኽ ትኽእል። ኣብዚ ( Klik hier ብምጥዋቕ ኣድራሾኦም ክትረክብ ትኽእል።

 

ምምሃር ቋንቋ ሆላንደኛ (ኔዘርላንድስ)

ሆልንደኛ (ቋንቋ ንዜዘርላንድስ ምምሃር)

WelnU Taalcafé (ዌልኑ ታልካፌ)

ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትላመድ ትደሊ? ስለዚ ናብ ዌልኑ ታልካፌ ምጻእ። ኩሉ ሰብ ክስተፍ ዕዱም እዩ። ካብ ፊደላት ዘይቆጸሩ ክሳብ ጽቡቕ ኔዘርላንድ ዝዛረቡ። ኣብ ንእሽተይ ግሩብ ብሙዃን ትምህርት ይውሃበካ። ዌልኑ ታልካፌ ምዓስን ኣበይን  ኣብ ኣኸንዳ ( agenda) ተመልከት ምዓስን ኣበይን ዌልኑ ታልካፌ ከም ዘሎ።

ካሎኦት ትካላት

ኣብ ኡትሬኽት ብዙሓት ታል-ካፌ ብወለንታውያን ይካየድ እዩ። ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክትፈልጥ ትደሊ? ኢ-መይል ናብ Hellen@welkominutrecht.nu ልኣኽ።

 

ናይ ስድራቤት-ምሓዙት

ኣብ ኡትሬኽት ምስ ስድራቢትካ ትቕመጥ ኮይንካ እሞ ድማ ሓደሽቲ ሰባት ክትላለ ትደሊ? ስለዚ ዌልኮም ታውስ ንዓኻ ኣገዳሲ ኽኸውን ይክእል እዩ። እዚ ፕሮጀክት ንሓደሽቲ ተቐማጦ ኡትሬኽት ምስ ነባራት ተጠቐማጦ ዘራኽብ እዩ። ንኣብነት ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ ሰባት ሓቢሮም ቡን/ሻሂ ይሰትዩ ወይ ወን መግቢ ይበልዑ፡ናብ ናይ ቆልዕት ዝዛናግዕሉ ቦታ ይኸዱ ወይ ውን ዝኾነ ዓይነት ጸወታ ይጻወቱ። ብኸምዚ መልክዕ ብዝበለጸ ነንሕድሕድካ ትላለ ከምኡ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ተሕልፍን። ናይ ኔዘርላንድ ቋንቋ ውን ትላመድ ከምዚ ብምግባር ድም ከተማ ኡትሬኽትን ናይ ኔዘርላንድ ማሕበረ-ሰብ ብዝያዳ ክትላለዮ ኢኻ። ምናልባት ውን ሓደሽቲ ኣዕሩኽቲ ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዕት፣ ስራሕ፡ ኩነታትካ እትዕልሎም  ከተጥሪ ትኽእል ትኸምውን!

Welkom in Utrecht (ዊልኮም ኢን ኡትሬኽት) ነቶም ስድራቤት ይራኽብን ከምኡ ድማ ሕቶታት ምስ ዝህሉ ክንሕግዝ ንኽእልን።  ኣብዚ ክታስተፍ ትደሊ ወይ ውን ዝያዳ ሓበሬታ ትደሊ? ምስ  ረበካ ተራኸብ፥ rebecca@welkominutrecht.nu of 06 516 914 78.

ናይ ምሓዙት ፕሮጆክትታት

በዲ ማለት ከምዚ ምሓዝኻ ወይ ዓርክኻ ኮይኑ ምስኻ ዝኾነ ነገራት ዝገብር እዩ። ንኣብነት ቋንቋ ናይ ኔዘርላንድ ምምሃር፡ ወይ ውን ኣብ ገዛ ምግዓዝ ዝሕግዘካ፡ ወይ ከኣ ሓቢርካ ናብ ስኔማ ምኻድ። ዝተፈላለይ ናይ በዲ ብሮጆክትታት ኣለው፣ ኣብ ታሕቲ ተመልከት

Buddy to buddy

ተስቲኽቲንግ (ተቕዋም) Buddy to buddy ንስደተኛታት ምስ ግዱሳት ተቐማጦ ኡትሬኽታውያን የራኽብ። ኣብዚ ፕሮጆክት እዞም ምሓዙት (በዲ) ንስደተኛታት ናይ ኔዘርላንድ ማሕበረሰብ ንምልላይ ይሕግዝዎም። ከምኡ ውን ተቀማጦ ኡትሬኽት ካብ ስደተኛታት ዝምሃርዎ ኣለዎም። ብተወሳኺ እዚ ተቕዋም ምስ ተሳተፍቲ ናይዚ ፕሮጀክት ስደተኛታትን ኔዘርላንዳውያንን ማእከል ዝገበረ ናይ መራኸቢ ንጥፈታት የካይድ፣ ንኣብነተን ሓቢርካ መግቢ ብምብላዕ። እዚ ፕሮጀክት  4 ወርሒ ይወስድ።

 

Buddy-project Marhaban

ዕድሜኻ ካብ 18 ክሳብ 23 ድዩ? እሞ ድማ ቅሩብ ኢንግሊዘኛ ወይ ሆላንደኛ ትዛረብ? ስለዚ ኣብ መርሓብን ፕሮጀክት ተሳተፍ። ምስ ተማሃሮ ናይ ኡኒቨርስቲ ኮለጅ ኡትሬኽት ንጥፈታት ምክያድ። ሓቢርካ ስፖርት ክትሰርሕ ትኽእል፡ናብ ቤት-መዘክር ምብጻሕ፡ ናብ ትያትር፡ ኮንሰርት ወይ ፊልም ምኻድ ወይ ውን ቢራ ወይ ኮካ ሓቢርካ ምስታይ።

ናይ ባዕልኻ ምሓዛ ይግበርልካ። ኣብኡ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ትሕልፍ። ወርሓዊ ብሓብር ምስ ኩሎም ግሩፕ ዝካየድ ንጥፈታት ውን ኣሎ። ኣብ ነፍሰወከፍ ዙር 10 ተማሃሮን 10 ስደተኛታትን ክሳተፉ ይኽእሉ።

 

ኡ-ፓስ

ኡ-ፓስ ካርድ ኮይኑ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ተቐማጦ ኡትሬኽት እዩ ዝውሃብ። ኣብታ ካርዲ ንዝተወሰነ ነገራት (ብምጉዳል ዋጋ) መግዝኢ ዝኸውን ገንዘብ ኣለዎ። ንኣብነት ኣባል ናይ ስፖርትክለብ ክትከውን ትኽእል፣ ናብ ናይ ስፖርት ምስርሒ ቤት-ትምህርቲ (ጂምናስቲክ) ክትከይድ ትክእል፡ ናይ ኣውቶብስ ትኬት ክትገዝአሉ ትኽእል ወይ ውን ናብ ፕረት ፓርክ (pretpark) ክትከይድ ትኽእል። እዚ ኹሉ ዝተጠቕሰ በቲ ኣብ ካርድ ዘሎ ገንዘብ ክትከፍልዎ ትኽእሉ። ህጻናት ካብ 4 ክሳብ 18 ዝዕድሚኦም ብሽኽለታ ንመግዝኢ ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘብ ይወርዶም።

ኩሎም ተቐማጦ ኣዘሰ (ካምፕ) ኡ-ፓስ ክውሃቡ ይኽእሉ። እዚ ድማ ወትሩ ሶሉስ ድ፡ቐ ካብ ሰዓት 14:00 ክሳብ 15:00 ኣብ ማቲልደ ወይ ረነይ ኣብ ኢንፎባሊ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ወይ ውን ኣብ ግዜ ናይ ምፍራም (ሓሙስ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 11 ኣብ ማርክ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ከምኡ ውን ምስ Marc.ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኩም።

 

ሓገዝ ኣብ ምግዓዝ

ኣብ ኣዘስ ዮሴፍ ሃይድንላን ትቕመጥ እሞ ድማ ገዛ መጺእካ (ረኺብካ)? እሞ ድማ ምግዓዝ በይንኻ ክትገብሮ ኣዝዩ ይሸግረካ እዩ? ስለዚ ንዌልኮም ኢን ኡትሬኽት ክንሕግዘካ ንኽእል እንተኾይና ክትሓተና ትኽእል?

 

ዌልኮም ኢን ኡትረኽት ቬርሃውስ ግሩፕ ኣለውዎ። እዚኦም ድማ ኣብ ኡትረኽት ዝቕመጡ ሰባት ኮይኖም ንሓንሳብ ኣብ ገዛ ምግዓዝን ንብረት ኣብ ምግዛእን ይሕግዙኻ።

ኣብ ገዛ ምግዓዝ ሓገዝ ምስ ዘደለይካ 2 ሰሙን ቅድሚ እትግዕዘሉ መዓልቲ ኣፍለጠና። እዚ ንምግባር ድማ ናብ ኤሊነ 06 516 983 63 Eline@welkominutrecht.nu ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክትሰድድ ትክእል ወይ ውን ንሰራሕተኛታት ናይ ዌልኮም ኢን ኡትረኽት ኣብ ግዜ ምፍራም (ሓሙስ ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 11) ክትሕብሮም ትኽእል።

 

(taal)maatjes

 

 

 

 

መራኸቢ ቦታታት ኣብ ኡትሬኽት

ኣብ ኡትሬኽት ኣብ ገለ ድካውንቲ ብሕሱር ዋጋ ክዳውንቲ ትገዝ ኣሉ ድካውንቲ ኣሎ፡ ንሃንሳብ ውን ብናጻ። እዚ ግን ሓራጅ። ኣብዚ ዝስዕብ ዌብሳይት ብምጥዋቕ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ድካውንቲ ክትረክብ ትክእል። https://allekringloopwinkels.nl/utrecht/utrecht።

መራኸቢ ቦታታት ኣብ ኡትሬኽት

ደ’ፎርካመር መራኸቢ ቦታ ንተቐማጦ ካምፕ፣ ወረቐቶም ዝሓዙ ስደተኛታትን ንነብርቲ ከባብን እዩ። ኣብዚ ኣብ ዝዳሎ ወርክሾብ ክትስተፉ ትኽእሉ ኢኹም። ታል-ካፈ (ናይ ቋንቋ ልምምድ)፡ ናይ ሙዚቃን ዕላልን ምሸት ውን  ኣሎ። ኣድራሻ Kanaalstraat 225.

 

(Cocktail)  ምስ ከማኻ ተምሳሰሊ ጾታ (ገይ/ለዝብያን/ትራንስጀንደር/ባይሰክሽዋል) ፍቕሪ ዝሕዘካ ሰብ  ዲኻ? ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ክትራኸብ ትደሊ?

 

(Cocktail) Cocktail(ኮክተይል) ከምዚ ዓይነት ተፍጥሮ ዘለዎም ኣብ ከባቢ ኡትሬኽት ንዝቕመጡ ስደተኛታት ምስ ናይ ወለናትዊ ሰረሕተኛ የራኽብ። ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ  ቀዳም መዓልቲ ንጥፈታት የካይድ። ዝበዝሕ ግዜ ናይ ብሓንሳብ መግቢ ምብላዕ፡ ናይ ዕላል፣ ናይ ሳዕስዒት ወይ ሓፈሻዊ ናይ መዛናግዒ መደባት ይካየድ።

ንዝያዳ ሓበሬታ መልእኽቲ ናይ ኢ-መይል ናብ cocktail@cocmiddennederland.nl. ስደዱ።

Huiskamer van Dominicus ኣብ Oog in Al ዝርከብ  መራኸቢ ነጥቢ ንተቐማጦ ካምፕን ነብርቲ ከባብን እዩ። ወትሩ ሶሉስ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 12 ክፉት እዩ። ቡን ኣብ ናይ መመገቢ ኣድራሽ ናይ ዶመኒከስ ተዳልዩ ይጸንሕ። ኣብ ኡ ክትዕልል ትኻል፡ ጸወታታት ትጻወት ናይ ኔዘርላንድ ቋንቋ ትላመድ (ይውሃበካ)ከምኡ ውን ገለ ነገር ትሕግዝ። ካልእ ሓሳባት ውን ክስታኣናገዱ ይኽእሉ እዮም።

ቦታ፡ Refter (eetzaal) Dominicuskerk, Palestrinastraat 1.

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ Hermen van Dorp: 06 122 406 00 of hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl

 

ናይ ወለንተኛ ስራሕ

ኣብ ኔዘርላንድ ብዙሓት ሰባት ናይ ወለንተኛ ስራሓት ይሰርሑ። ኣብዚ ኖርማል እዩ። ሰባት ንምርካብ፡ ኣብ ኔዘርላንድ ነገራት ከመይ ከምዝኾኑ ምፍላጥ፣ ንጡፍ ንምዃንን ተመክሮ ንምድላብን ናይ ወለንታዊ ስራሕ ሓጋዚ እዩ። ወለንታዊ ስራሕ ብምስራሕ ውን ገለ ነገር ኣብ ማሕበረ ሰብ ኔዘርላንድ ተበርክት።

ኣብ ኡትሬኽት ኣብ ዝተፈላለይ ትካላት ናይ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል። ዝበዘሐ ግዜ ንሐደ ግዜ ወይ ውን ንገለ ማዓልታት እዩ ዝካየድ። ነንዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ናይ ወለንታዊ  ስራሕ ውን ኣሎ።

ናይ ወለንታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ትደሊ ወይ ውን ዝይዳ ሓበሬታ ትደሊ? ናብ ማርክ ኢ-መይል ልኣኹ። Marc@welkominutrecht.nu