እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም

ዌልኮም ኢን ኡትሬኽት ኣብ ኡትሬኽት ንዝቕመጡ ስደተኛታት ምስ ተቐማጦ ኡትሬኽት የራኽብ፣ ከምኡ ውን ብግምጣሉ (ንነበርቲ ኡትሬኽት ምስ ስደትኛታት ይራኽብ)። ንጥፈታት ብስደተኛታት ንስደተኛታት ወይ ውን ምስ ስድተኛታት ይዳሉ። እዚ ምደብ ብዝያዳ ኣብ ናይ ቋንቋ፡ ስፕርትን ብህልን መዳያት ይዳሎ። ጎድኒ ጎድኒ እዚ ውን ከም ብሓባር መግቢ ምኽሻን፣ ናይ እግሪ ግዕዞ፡ ብሓባር ምምጋብ ወይ ውን ብኢድካ ዝስርሑ ነገራት ይካየድ።

ስደተኛታት ምስ ኔዘርላንዳውያን ርክብ (ኔትዎርክ) ንምግባር ንሕግዝን፣ ኣብ ርእሰ ምርኮሳዊ ሂወቶም ገለ ነብርክትን። በዚ መንጸር ንነበርቲ ከባቢ ኡርትኽት እዚ ውን ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ፣ ግላዊ ርክባት ምስ ስደተኛታት፣ ብሓንሳብ ንትፈታት ብምክያድ፣ ደቂ ሰባት ነንሕድሕዶም ብዝያዳ ክርዳድኡን ምሕዝነት ክምስርቱን ይኽእሉ።

ሓሳብ ንስደተኛታት ዝኸውን (ወይ ምስ ስደተኛታት ዝዳሎ )ንጥፈታት ኣሎካ? ወይ ውን ኣብ ተዳልዮም ዝርከቡ ተበግሶታት (ንጥፈታት) ክትሳተፍ ትደሊ? ፋይል ናይ ተበግሶታት ርአ፣ ኢ-መይል ናብ info@welkominutrecht.nu ልኣኽ ውይ meld hier je activiteit aan (ኣብዚ ንጥፈታትካ ኣመልክት።) ኣድላዪ እንተኾይኑ ዌልኮም ኢን ኡትረኤኽት ምስኻ ሓቢሩ ይሓስብ፡ ንጥፈታት ውን ምስ ስደተኛታት የላሊ። እዚ ድማ ንምንበሪኦም ዝሓዙ ስደተኛታትን ኣብ ኣዘሰ ዝቕመጡ ስደተኛታት የጠቓልል።

ወለንተኛ ክትከውን ትደሊ?

ንዝተፈላለየ ንጥፈታት ቀጻሊ ናይ ወለንተኛ ሰራሕተኛታት ንደሊ ኢና። ንኣብነት፡

ናይ ቋንቋ መሓዛ/ዓርኪ ወይ ውን መሓዛ (ናይ ስድራቤት)

ኣብ ገዛ ምግዓዝ ምሕጋዝ

ወይ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ምሕጋዝ

ኣብ እንትይ ክትገብር ትደሊ ዝብል ኣርእስቲ ተመልከት ወይ ውን መልእኽቲ ናብ :info@welkominutrecht.nu ልኣኽ።

ገንዘብ ሓገዝ ከተበርክት እንተደሊኻ፡ Stichting Welkom in Utrecht, Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0391 1807 38.

 

test
test