درباره ما: Welkom in Utrecht

تاریخچه

سال 2015 شهروندان اترختی بسیاری در فکر کمک به سیل عظیم پناهندگان وارد شده به کشورمان بوده اند .هسته اولیه موسسه ما باتشکیل صفحه فیسبوکی

شکل گرفت در این جا بود که فعالیتهای گسترده ای در ارتباط با پناهندگان تنظیم شد  Welkom In Utrecht

در همان زمانی که کمپ موقت یاربورز در اترخت شروع به کار کرد فعالیتهای ولکم این اترخت برای فعالیتهای مرتبط با پناهندگان ساکن شهر اترخت بیشتر وبیشتر شد

بخش مدیریت پروژه در شهرداری اترخت  و وبسایت

 Uvoorvluchtelingen.nl

کمک بسیاری در فعالیتهای وکلم این اترخت کردند. این وبسایت با هدف گسترش و تقویت روابط شهروندان اترخت با پناهندگان کار می کند

بسیاری از سازمانها وشهروندان اترختی فعالیتهای گوناگونی در زمینه های هنر وفرهنگ وورزش وزبان هلندی و تجمع وگردهمایی های کوچک فعالیت کردند ابتدا برای ساکنان کمپ موقت یاربورز وسپس تای ماه می 2016 برای کمپ امریکالان که همه  در همه این فعالیتهای موسسه ولکم این اترخت هماهنگ وسازماندهنده بوده  از جولای  2016 موسسه "ولکم این اترخت " بعنوان سازمانی غیر انتفاعی وبا شماره ثبت رسمی

(RSIN-nummer 856448394)

و دردر زمینه مهاجرین وپناهندگان فعالیت می کند

از همه کسانی که  در ابتدای تاسیس این موسسه کمک بسیاری کرده اند سپاسگزاریم که تعداد انها به صدها وشاید بیشتر برسدوما در این جا نام کسانی که کمکی اساسی به خدمات این موسسه کرده اند می آوریم

هماهنگ کنندها

Annemiek, Dayna, Kim, Maryam و Iris

اداره کنندگان وبسایت Uvoorvluchtelingen.nl

Dylan, Esther, Robbert, Saskia و Wim

اعضای گروه مدیریت پروژه در شهرداری اترخت

Jeanine, Kitty, Fadua, Miriam, Helen و Marjolein

بسیاری از این افراد هنوز در این زمینه بطور مستقل فعال هستند که می توان برای مثال به مدیران صفحه فیسبوکی

New Neighbours

ورکشاپ خیاطی در

van Hagar tot Ruth

اشاره کرد

 

 

کارمندان و پرسونل

 هسته اصلی کارکنان و تیم Welkom in Utrecht شامل این افراد است:  Fatima El Kaddouri, Hellen Kooijman, Rebecca de Kuijer و Frank van Soest، این ها مسئول همه امورات روزمره میباشند و همچنان Laura Bakker ما را کمک میکند.

ما همچنین با داوطلبان بسیاری کار میکنیم، که در حال حاضر این داوطلبان به شمول

Marc Speijers, Eline Bosch, Maha Al-Hamad, Fouad Atiye, Deewa Dawi, Irene Velthuijzen, Zhabiz Hafizi, Trent en Sarah Robbins

این داوطلبان ثابت نهاد ولکم این اترخت می باشند اما ما داوطلبان دیگری هم داریم به نامهای :Leonie van Bruggen و Mirte Hendriks که در ولکم این اترخت بسیارفعال هستند

فعالیت های ما توسط شهروندان اتریخت به شکل فردی یا گروهی حمایت و برنامه ریزی میشوند. همچنین ما با سازمان ها و شرکت های مختلفی همکاری میکنیم، از جمله: Vluchtelingenwerk Midden Nederland و Vrijwilligerscentrale Utrecht. در کنار این سازمان ها، ما با باشگاه های ورزشی، سازمان های کمک اجتماعی مانند de voorkamer و het wilde westen  همکاری می کنیم.

هیات مدیره (داوطلبانه) سازمان ما شامل Nieke Brands (معاون)، Oscar Bremer (مسئول امور مالی) وFrauke de Weijer (مدیر عامل) است.

Vacatures

Er zijn momenteel geen betaalde vacatures bij Welkom in Utrecht.
Wil je je (onbetaald, vanuit betrokkenheid) inzetten voor onze doelgroep? Neem dan contact met ons op. Je kunt hier zien wat er bijvoorbeeld mogelijk is, maar er is meer.

ANBI and general information

اطلاعات عمومی
موسسه ولکم این اترخت در اداره مالیات به عنوان اداره ی باهدف عام المنفعه مشخص شده است

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Bericht

[recaptcha]

Contact

Algemeen
info@welkominutrecht.nu

Rebecca de Kuijer
rebecca@welkominutrecht.nu
06 51691478

Fatima El Kaddouri
fatima@welkominutrecht.nu
06 23222837

Hellen Kooijman
hellen@welkominutrecht.nu
06 51192316

Frank van Soest
frank@welkominutrecht.nu
06 10803167

Ghedam Ghirmay
ghedam@welkominutrecht.nu
06 86359033

 

Kantoor– en bezoekadres
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

Postadres
Stichting Welkom in Utrecht
Bilderdijkstraat 26
3532VG Utrecht

Nummer van Kamer van Koophandel: 66219655.

Fiscaal nummer (RSIN): 856448394.

Bankrekeningnummer: NL50 TRIO 0391 1807 38.