اداره (دفتر کار)

Welkom in Utrecht حالا یک دفتر کار اختصاصی دارد!

آدرس: Ravellaan 96.

دفتر کار در واقع بین دو کمپ AZC Joseph Haydnlaan و AZC Ravellaan موقعیت دارد.