ظرفیت بیشتر برای کمپ Oog in Al

COA (ارگان مرکزی اسکان پناهجویان) از این پس از ساختمان Guesthouse استفاده خواهد کرد.

این ساختمان به عنوان بخش جدیدی از کمپ پناهجویان شهر اتریخت واقع در Joseph Haydnlaan در محله ی Oog in Al قابل استفاده خواهد بود.

ظرفیت این کمپ حداکثر 150 نفر خواهد بود و بیشتر ساکنین را خانواده ها تشکیل خواهند داد.