زبان هلندی

(Overvecht)آموزش زبان و مکالمه هلندی

برای یادگیری، تمرین و صحبت به زبان هلندی می توانید هر چهارشنبه (19:15 – 21:30) به  مرکز ملاقات محله یا

    ‘buurtcentrum De Jager”

در اوفرفخت اترخت بیایید

Datum
هر چهارشنبه شب
Tijd
19:15-21:30
Locatie
Teun de Jagerdreef 1, 3561 JK Utrecht
Vervoer
با مسؤلیت شخصی
Aantal deelnemers
بدون محدودیت
Aanmelding
نخیر، راحت باشید و اشتراک کنید06 51192316