زبان هلندی

آموزش زبان و مکالمه هالندی

هر دوشنبه شب ساعت 19:15 الی 21:30 و هر چهارشنبه صبح ساعت 9:45 الی 11:30  می‌توانید برای تمرین و یادگیری زبان هلندی به این برنامه در رستوران کانتین بپیوندید.

این برنامه مخصوص پناهجویان است.

Datum
هر دوشنبه وچهارشنبه
Tijd
maandag 19.15, woensdag 9.45 uur
Locatie
رستوران Kantien در Ravellaan 96
Vervoer
در مسافت قابل پیاده روی از کمپ
Aantal deelnemers
بدون محدودیت
Aanmelding
یک پیام بفرستید به شماره:‌ 06 51192316