آشنایی با اترخت

بازديد از موزه مركزي اترخت

آشنایی با اترخت

موزه مرکزی اترخت

دیدن آثار هنری موزه مرکزی اترخت  بهمراه لیدر

اولین پنجشنبه شب هر ماه از ساعت 19:00 الی 21:00  بهمراه نوشیدنی درکافه موزه  ودر تواریخ زیر

4/10 _1/11_6/12

اگر تمایل دارید در این برنامه شرکت کنید یا داوطلبانه بعنوان راهنما کمک کنید از طریق ایمیل  با خانم ربکا ارتباط برقرار کنید

Rebecca@welkominutrecht.nu

 

Datum
اولین پنجشنبه شب هر ما
Tijd
19.00 uur - 21.00
Locatie
Centraal Museum, Agnietenstraat 1
Vervoer
Aantal deelnemers
حداکثر 10 نفر
Aanmelding
Rebecca@welkominutrecht.nuبرای ثبت نام یک ایمیل به ایمیل خانم ربکا ارسال کنید