زبان هلندی

(Lunetten)یادگیری و تمرین زبان هلندی

برای یادگیری وتمرین مکالمه زبان هلندی به جلسه ما بپیوندید

هر سه شنبه شب در محله لونتن اترخت در ادرس ذیل

Zevenwouden 238, Lunetten, Utrecht

Datum
هر هفته
Tijd
19.15 - 21.00
Locatie
de Lunet, Zevenwouden 238, Lunetten, Utrecht
Vervoer
وسیله نقلیه بعهده خودتان میباشد
Aantal deelnemers
بدون محدودیت
Aanmelding
یک پیام بفرستید به شماره:‌ 0615958267 نیازی نیست راحت باشید وشرکت کنید