فعالیت ها

در این صفحه اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های کنونی ما برای پناهجویان موجود است. پناهجویان ساکن کمپ و یا دارای اجازه اقامت میتوانند در این فعالیت ها شرکت کنند. با انتخاب هر یک از این فعالیت ها یا یک موضوع مرتبط اطلاعات بیشتر خواهید یافت.

Scroll voor agenda

Filter op activiteit