خوش آمدید

بنیادولکوم این اوترخت (به اوترخت خوش آمدید) پناهجویانی را که در اوترخت زندگی می کنند ، با مردم منطقه آشنا میکند. فعالیت هایی برای پناهندگان ارائه میشود.فعالیتهایی در حوزه زبان ورزش و فرهنگ. به عنوان مثال برنامه هایی مانند آشپزی و پیاده روی.

به پناهندگان کمک میکند تا گروه آشنایان خود را برای داشتن زندگی مفید شکل دهد. همچنین برای مردم اوترخت نیز ارتباط نزدیک با پناهجویان مهم است.این مساله به مردم کمک میکند تا بتوانند پذیرای افراد جدید در کشور خود باشند.

آیا می خواهید به عنوان ساکن منطقه اوترخت کمک کنید؟

ایده هایی برای فعالیت برای پناهندگان ؟ فعالیت خود را اینجا ثبت کنید.

پیوستن به یک برنامه در حال اجرا؟ برنامه موجود را بررسی کرده و ایمیل ارسال کنید.

info@welkominutrecht.nu

بنیاد ولکوم این اوترختاین برنامه ها را بررسی کرده و با پناهجویان به اشتراک میگذارد.این برنامه ها برای تمام افرادی که در اوترخت زندگی میکنند طراحی شده است. افرادی که در مرکز پناهجویان هستند ویا کسانی که خانه خود را دریافت کرده اند.

آیا می خواهید داوطلب شوید؟

ما به طور مداوم به دنبال داوطلبان فعالیت های مختلف هستیم.

مثلا فعالیتهای زیر:

- دوست (زبان)

- دوستان (خانواده)

- کمک برای انتقال به خانه جدید

- یا به فعالیتهای دیگر کمک کنید.

صفحهچه کاری می توانم انجام دهم؟ را ببینید

یاایمیل بفرستید:

info@welkominutrecht.nu

آیا می خواهید پول اهدا کنید؟

می توانید به بنیادولکام این اوترخت به شماره بانکی زیر واریز کنید.

Welkom in Utrecht

با شماره بانکی :

NL50 TRIO 0391 1807 38

 

test
test