صفحه‌ی اصلی

هدف Welkom in Utrecht نزدیک ساختن پناهجویان ساکن شهر اتریخت با شهروندان این شهر و ایجاد فضای گفتگو و ارتباط میان آنهاست. فعالیت های بسیاری توسط و برای پناهجویان در اتریخت راه اندازی میشود که از جمله آنها آشپزی و غذا خوردن، ورزش، گفتگو و پیاده روی با همدیگر است.

ما کمک میکنیم تا پناهندگان همراه با شهروندان هالندی یک شبکه ارتباطی را ایجاد کنند، شبکه ای که زندگی فردی آنها در هالند نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. بالعکس، برای شهروندان اتریخت نیز این ارتباط واقعی فردی با پناهجویان مهم خواهد بود. این مساله درک بهتر این دو گروه جامعه را از یکدیگر را به ارمغان خواهد آورد و باعث خواهد شد تا حس همدیگر پذیری جامعه نسبت به این گروه تازه وارد تقویت شود.

آیا شما ایده و یا پیشنهادی برای فعالیت هایی برای پناهجویان و یا همراه آنها دارید؟ و یا میخواهید برای کمک در برگذاری این نوع فعالیتها با ما همکاری کنید؟ پس وبسایت ما را ببینید، از طریق این ایمیل با ما میتوانید تماس بگیرید: info@welkominutrecht.nu و یا این فورم را پر کنید. Welkom in Utrecht با شما همکاری میکند تا با کمک همدیگر فعالیت های متنوع را برای پناهجویان برنامه ریزی و اجرا کنیم. این فعالیتها نه تنها برای پناهجویان ساکن در کمپ است، بلکه همچنین برای پناهجویانی که به تازگی ساکن شهر اتریخت شده اند.

Facebook